Red Lionfish - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Marsa Shagra, Egypt
       
     
Bluespotted Stingray - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Green Turtle - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Red Lionfish - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Grey Seal
       
     
Snakelock Anemone - Silver Steps
       
     
Red Lionfish - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Red Lionfish - Marsa Shagra, Egypt
Marsa Shagra, Egypt
       
     
Marsa Shagra, Egypt
Bluespotted Stingray - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Bluespotted Stingray - Marsa Shagra, Egypt
Green Turtle - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Green Turtle - Marsa Shagra, Egypt
Red Lionfish - Marsa Shagra, Egypt
       
     
Red Lionfish - Marsa Shagra, Egypt
Grey Seal
       
     
Grey Seal
Snakelock Anemone - Silver Steps
       
     
Snakelock Anemone - Silver Steps